Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Uitvaartverzorging Eefting BV tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot de verzorging en de begeleiding van een uitvaart. De uitvaartbegeleiding: hetzij de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartbegeleiding schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen. Uitvaartverzorging Eefting BV: Uitvaartverzorging Eefting BV, gevestigd te Winschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02062153, verbindt zich de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen. De toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartbegeleiding. Voorschotten: bedragen die door Uitvaartverzorging Eefting BV ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald. Pro memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Uitvaartpakket: een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden. Prijzen: zijn steeds bruto prijzen, inclusief BTW. Termijnen: zijn steeds fatale termijnen; d.w.z. na verloop van een termijn vervalt het recht of vangt het aan.

 

Artikel 2. Algemene voorwaarden

2.1 Uitvaartverzorging Eefting BV dient bij de regeling van de uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten. 2.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt. 2.3 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van een zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. 2.4 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op een andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 3. De opdracht

3.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: a. alle voor de uitvaartbegeleiding relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever; b. de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen; c. een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen; voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht. 3.2 Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Uitvaartverzorging Eefting BV geen of een richtprijs per post aangeven met vermelding 'pro memorie'. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. Uitvaartverzorging Eefting BV is gehouden desgewenst zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen andere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet direct gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van nota’s van derden verstrekt. 3.3 De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2 alleen in onderling overleg en met wederzijds goed vinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

 

Artikel 4. Voorschotten

Opdrachtgever is gehouden de door Uitvaartverzorging Eefting BV te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan Uitvaartverzorging Eefting BV te voldoen.

 

Artikel 5. Personalia

5.1 De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door Uitvaartverzorging Eefting BV tenzij anders overeengekomen. 5.2 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Uitvaartverzorging Eefting BV daaromtrent onverwijld te verwittigen. 5.3 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Uitvaartverzorging Eefting BV bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan Uitvaartverzorging Eefting BV worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Uitvaartverzorging Eefting BV. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium. 6.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever, Uitvaartverzorging Eefting BV en beheerder voornoemd

 

Artikel 7. Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. 7.2 Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door Uitvaartverzorging Eefting BV verzorgd, tenzij anders overeengekomen. 7.3 Uitvaartverzorging Eefting BV is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar toe te rekenen is. 7.4 Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertentie door Uitvaartverzorging Eefting BV telefonisch aan de leverancier is doorgegeven, dan is Uitvaartverzorging Eefting BV voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk. 7.5 Uitvaartverzorging Eefting BV is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen (dag)bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Uitvaartverzorging Eefting BV niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen (dag)bladen, zal Uitvaartverzorging Eefting BV dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

 

Artikel 8. Vervoer

8.1 Wijzigingen van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de uitvaart aan Uitvaartverzorging Eefting BV kenbaar te worden gemaakt. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging worden aangepast. 8.2. Na annulering van een of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemde tijdstip is de opdrachtgever gehouden om aan Uitvaartverzorging Eefting BV een redelijke vergoeding te betalen voor de door Uitvaartverzorging Eefting BV gemaakte kosten.

 

Artikel 9. Verzekeringen

9.1 De opdrachtgever kan eventueel aanwezige verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen van Uitvaartverzorging Eefting BV. Uitvaartverzorging Eefting BV draagt in dat geval zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Desgewenst kan Uitvaartverzorging Eefting BV zorg dragen voor doorzending van de desbetreffende polis(sen) aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. 9.2 De opdrachtgever verklaart, indien en voor zover een of meer verzekeringspolissen aanwezig zijn waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst met Uitvaartverzorging Eefting BV kennis te hebben genomen van de inhoud (daaronder expliciet begrepen de dekking) van die polis(sen). Opdrachtgever kan zich er jegens Uitvaartverzorging Eefting BV derhalve niet op beroepen dat de opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen kennis droeg van de inhoud van eventueel aanwezige verzekeringspolissen. 9.3 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Uitvaartverzorging Eefting BV machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de nota van de uitvaart.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier en eventueel latere wijzigingen gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst, ook indien deze nota (deels) niet onder enige verzekeringspolis is gedekt. 10.2 De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichtingen tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. 10.3 Uitvaartverzorging Eefting BV is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 10.1. De rente is gelijk aan 1% over het factuurbedrag. 10.4 Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen worden de daardoor veroorzaakte incasso- en invorderingskosten (incl. BTW) volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Uitvaartverzorging Eefting BV staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht. De voorgaande volzin is ook van toepassing indien Uitvaartverzorging Eefting BV al dan niet op verzoek van de opdrachtgever of om welke reden ook, de verzorging van de uitvaart of een deel van de uitvaart besteedt aan een toeleverancier of collega ondernemer, tenzij deze garantie vooraf uitgesloten is. 11.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sierraad overgedragen aan de ondernemer. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. 11.3 Uitvaartverzorging Eefting BV is in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of kosten e.d. van opdrachtgever als gevolg van vermissing en/of beschadiging van roerende zaken van opdrachtgever en/of vermissing en/of beschadiging van roerende zaken (voorheen) van de overledenen en/of vermissing en/of beschadiging van roerende zaken van derden, tenzij vorenbedoelde schade en/of kosten e.d. redelijkerwijs aan Uitvaartverzorging Eefting BV of haar toeleveranciers toegerekend kunnen worden. Zij kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen. 11.4 Opdrachtgever is gehouden roerende zaken (voorheen) van de overledene, indien en voor zover deze zich op of in de nabijheid van het stoffelijk overschot bevinden, adequaat verzekerd te houden tegen schade en vermissing e.d.

 

Artikel 12. Klachten

12.1Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij Uitvaartverzorging Eefting BV ingediend te worden. 12.2 Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Uitvaartverzorging Eefting BV ingediend te worden. 12.3 Uitvaartverzorging Eefting BV zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

 

Artikel 13. Oponthoud

13.1 Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartverzorging Eefting BV indien deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1. Elk geschil tussen de opdrachtgever en Uitvaartverzorging Eefting BV over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, over de nota en/of de betaling, ook al wordt dit verschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de Uitvaartverzorging Eefting BV kunnen worden voorgelegd aan de, door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde, Ombudsman. Uitvaartverzorging Eefting BV is verplicht het adres van de Ombudsman op eerste verzoek aan de opdrachtgever te verstrekken. 14.2. Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan Uitvaartverzorging Eefting BV overeenkomstig de algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de Uitvaartverzorging Eefting BV is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de Ombudsman aanhangig gemaakt te worden gemaakt. 14.3. De ombudsman doet uitsprak overeenkomstig het reglement Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Zijn beslissingen hebben het karakter van een, voor beide partijen, bindend advies. Bij toewijzing ven een geldelijke tegemoetkoming aan klager garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste het totaal van de desbetreffende factuurbedragen met een maximum van Euro 5.000. 14.4 Voor de behandeling van een klacht kan de opdrachtgever een vastrecht worden gevraagd. De hoogte van het vastrechtbedrag wordt aan klager vooraf bekend gemaakt en in rekening gebracht.

 

Artikel 15.  Slotbepalingen

15.1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht. 15.2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Uitvaartverzorging Eefting BV en de opdrachtgever worden vastgelegd.